Lädeli

Au online chönd e bi ös nebes poste. Nebst de Saisonabos ond Guetschi heme fö öseri chlinne ond grosse „Fans“ nebes fö di waame Ohre im Weenter ond geg d’Sonn im Somme, as e ös au i de warme Johreszit nüd vegessid.

Bstöllige neent d’Miryam geen entgege: per E-Mail uf info@skiliftbruelisau.ch oder per Telefon 071 799 17 39.

Stirnband

Fö d’Goofe16.00
Fö di Gwachsne19.00

Chäppli

Fö d’Goofe23.00
Fö di Gwachsne25.00

Guetschi

D’Guetschi sönd flexibel: de Betrag ode de Artikel (10x) mittääle – öbe s’Formular oder per E-Mail/telefonisch, denn macht d’Miryam de Guetschi ase parat.

Saisonchaate

D’Saisonchaate chönd e geen au online bstölle. Em beste gad s’Formular usfölle, as me alli Agobe hend.

Erstelle eine Website oder ein Blog auf WordPress.com

Nach oben ↑